Az előfizetők számára kedvező változásokat hoz az elektronikus hírközlés terén bekövetkező legújabb jogszabályváltozás

Jogszabály változások a hírközlés területén szeptember 1-től

hirkozles.jpg

Hatóságunkhoz számos beadvány érkezik az elektronikus hírközlési területet érintően, amelyekben a fogyasztók többsége a szolgáltatók bizonyos, gyakran előforduló – viszont több szempontból is kifogásolható – gyakorlatát sérelmezik. Az eddigiekben ezek a gyakorlatok vagy nem kerültek szabályozásra, vagy szabályozásuk nem minősült kellően pontosnak, hatékonynak, legfőképpen ezért vált szükségessé a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata.

A fogyasztói megkeresések zöme – többek között – a szerződés módosítással, a szerződés felmondással, a kötbérfizetéssel kapcsolatban érkezett. A módosítások révén remélhetőleg számos fogyasztói kifogás tárgyában születik megoldás.

Az alábbiakban a legfontosabb változások olvashatóak a vonatkozó rendelet alapján.

I. 2015 szeptember 1-jétől alkalmazandó szabályok

 • · 14 napos felmondás lehetősége nem megfelelő szolgáltatás esetén

Bizonyos szolgáltatások (pl.: mobil internet-hozzáférés) esetén az előfizető a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül, azonnali hatállyal felmondhatja az előfizetői szerződést, ha az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy a megjelölt igénybevételi helyen (cím, annak hiányában helyrajzi szám) a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a szolgáltatás egyáltalán nem vehető igénybe. Fontos azonban, hogy ilyen esetben a felmondási idő elteltéig járó arányos havi díj, valamint a ténylegesen felhasznált forgalom díja megilleti a szolgáltatót.

A szolgáltató köteles az itt említett felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről a szerződés megkötésével egyidejűleg igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt.

 • · A szolgáltató tulajdonát képező eszköz visszaszolgáltatásának új szabályai

Sok bosszúságot okozott eddig a fogyasztóknak az, hogy a szerződés felmondása esetén még, ha vissza is szolgáltatták a birtokukban levő set top box-ot, a szolgáltató később mégis követelte rajtuk, és a szerződés megszüntetésének folyamata sem ment gördülékenyen emiatt.

Az új, fogyasztók számára mindenképpen kedvező szabályozás értelmében a szolgáltató ezentúl valamennyi ügyfélszolgálatán köteles lehetővé tenni az előfizetők számára az átadott eszköz (pl.: médiabox) visszaszolgáltatását, továbbá arról igazolást kell adnia.  

Ehhez kapcsolódó rendelkezés, hogy a jogszerű előfizetői felmondás esetén a szolgáltató nem kötheti ki a szerződés megszüntetésnek feltételeként (a tulajdonát képező) eszköz visszaszolgáltatását, jóllehet ettől még azt követelheti a polgári jog szabályai szerint.

 • · Összehasonlító táblázat készítése az internet szolgáltatási jellemzőkre vonatkozóan az átláthatóság érdekében

Az  internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók kötelesek az egyes szolgáltatás csomagokra vonatkozó, az egyes ajánlatokhoz kapcsolódó egységes szolgáltatás-leíró táblázatokat internetes honlapjukra feltölteni, hozzáférhetővé tenni és folyamatosan frissíteni.

 • · Kötbérfizetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltató – jogszabályban meghatározott – szerződésszegő magatartása folytán az előfizető részére automatikusan teljesítendő kötbérfizetésre köteles. Ez a szabály ezelőtt is létezett, ugyanakkor kiegészült egy, a szolgáltatót terhelő eddiginél részletesebb tájékoztatási kötelezettséggel. E szerint a szolgáltató kötbérfizetési kötelezettségnek úgy köteles eleget tenni, hogy a szerződésszegő magatartásának megszűnésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az előfizetőt az őt megillető kötbér mértékéről, a kötbérfizetésre okot adó szerződésszegő magatartásról és a kötbérfizetési kötelezettség teljesítésének módjáról, továbbá az általa alkalmazott számítást a tájékoztatásban olyan módon köteles feltüntetni, hogy az előfizetőnek lehetősége legyen a számítás helyességének ellenőrzésére.

II. 2015. December 1-jétől alkalmazandó szabályok

 • · Tévécsatornák „eltűnése” esetén fizetendő díj

Több megkeresés is érkezett hozzánk az elmúlt években azt kifogásolva, hogy a szolgáltató bizonyos csatornákat önkényesen kivett a kínálatából. Ugyan ezt a gyakorlatot eddig is jogszabályban foglalt feltételhez kötötte a jogalkotó, most az ezzel kapcsolatos díjfizetés körében további pontosításra kerültek a szabályok. Eszerint, ha a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák közül egy vagy több csatorna kikerül, akkor a szolgáltató az ezt követő naptól kezdve kizárólag a kínált csatornák számához képest igénybe vehető csatornák számával arányos díjat számíthat fel. Kivételként határozza meg a jogszabály azonban azt az esetet, ha a csatorna azért kerül ki a kínálatból, mert azt a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja (pl. adott csatorna megszűnt).

 • · Tájékoztatás a költségekről a fogyasztó tudatos szerződéskötése érdekében

Tapasztalataink alapján a hűségszerződések – valamilyen kedvezmény nyújtása folytán – elterjedtebbek a fogyasztók körében, mint a határozatlan időtartamú szerződések. Ugyanakkor előbbiek felmondása a vállalt hűségidő alatt nehézkesebb. Ezért a határozott idejű előfizetői szerződés megkötését megelőzően ezentúl a szolgáltató igazolható módon köteles tájékoztatni az előfizetőt a hűségszerződés teljes időtartama alatt minimálisan terhelő valamennyi költség összegéről szolgáltatásonként, vagy szolgáltatáselemenként külön-külön, valamint összesítve.

A jogszabály egyben rögzíti, hogy költség különösen a belépési díj, a díjcsomag havi vagy időszaki díja, a végberendezés vagy egyéb eszköz ára, részletvétel esetén a kezdőrészlet, a további részletek, a kamatok és egyéb díjak megjelölésével, bérbeadása esetén pedig a bérleti díj, a használati díj. (A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződésben az előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis.)

 • · A hűségszerződés hátrányos jogkövetkezmény nélküli felmondásának esetei

Bővült azon esetek köre, amikor a határozott időtartamra kötött szerződést hátrányos jogkövetkezmény (azaz kötbér) nélkül mondhatja fel az előfizető, de ennek feltétele, hogy az alábbi indokok valamelyike miatt szüntesse meg a szerződést.

 1. a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani,
 2. az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el,
 3. a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés díjszabását, időtartamát, megszüntetésének jogkövetkezményeit, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit jogellenesen módosítja,
 4. a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetői szerződést a jogszabályi feltételek fennállásának hiányában módosítja,
 5. a szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt az arányos díj felszámításának van helye.

 

További hasznos információk: www.nfh.hu